statika - header
Profil
 Ing. Jozef Kuzma, EUR ING
autorizovaný inžinier
 
znalec pre odbor: 370000 Stavebníctvo,
odvetvia: 370700 Statika.
 • V r. 1974 ukončil Slovenskú technickú univerzitu (Slovenská vysoká škola technická), Stavebnú fakultu, odbor pozemné stavby.
 • Štúdium súdneho znalectva:
  •  Certificate: Špecializované štúdium súdneho znalectva, odbor: Stavebníctvo, odvetvia: statika, poruchy stavieb, oceňovanie nehnuteľností. Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity vBratislave – Ústav súdneho znalectva. R. 1999-2001, rozsah 360 hodín.
  • Záverečná práca: Porovnanie účinkov vodorovného zaťaženie na vysokú budovu.
 • Titul EUR ING
 • Certificate of award of the designation of European Engineer: EUR ING, FEANI – 1999.
Postgraduály:
 •  Certificate: Celoštátny kurz nelineárnej mechaniky v projekčnej praxi, rozsah 47 h, Brno, 1985, , garant: prof. Ing. Dr.techn. Vladimír Kolář,DrSc.
 • Certificate: Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov. Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 0038*A*3-1 vkategórii Statika stavieb. 1997
 • Certificate: Dynamika stavebných konštrukcií na Katedre stavebnej mechaniky, STU Bratislava, 1996 – v rozsahu 52 h, 2000 – v rozsahu 52 h.
 • Certificate: Aeroelasticita aseizmicita na Katedre stavebnej mechaniky, STU Bratislava, 2002 – vrozsahu 52 h.
 • Certificate: The effective manager , course BZC 784, The Open University – City University Bratislava, level of study: Professional, 220 hours, Bratislava, 1983.
 • Certificate: Pracovný seminár pre užívateľov programu TensarWall – november 2004.
Prehľad predošlých zamestnaní:
 • Stavoprojekt Trnava. Zodpovedný projektant statiky.
 • Orgrez Brno k.ú.o., Závod Bratislava. Zodpovedný projektant statiky.
 • Drupos Bratislava. Hlavný projektant statiky.
 • Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb. Hlavný projektant statiky.
 • Projekt. ústav obchodu a cestovného ruchu. Hlavný projektant statiky.
 • Stavebné závody. Špecialista statiky na technickom útvare.
 • JoStat – živnosť  v statike.
 • Energoprojekting a.s. Hlavný projektant statiky.
 • Koncom r. 1997 sa autorizoval a odvtedy má vlastnú statickú kanceláriu.

Ďalšie informácie:

Ing. Jozef Kuzma, EUR ING., Aut.Ing. je:

 • od r. 2002 je hosťujúcim členom Českej komory autorizovanych inženýru a techniků ve výstavbě vodbore : statika a dynamika stavieb.
 • 10.4.2003 bol Menovacím dekrétom predsedníčkou Krajského súdu v Bratislave menovaný za znalca vodbore Stavebníctvo pre odvetvia: statika, poruchy stavieb, oceňovanie nehnuteľností pod evidenčným číslom znalca 11038.
 • Teraz na Ministerstve spravodlivosti je znalcom pod číslom 911 948 pre odbor 370000 Stavebníctvo, odvetvia: 370700 Statika.